Game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2 | Tam Quoc Dien

Game (0.09 seconds)

Get email alerts with the latest game trailers for Game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2 | Tam Quoc Dien
You can cancel email alerts at anytime.

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2

From Youtube.com - Posted: Feb 23, 2012 - 2,734,271 viewsGame | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2 | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2
Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2
Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 1 2
Game Trailer Duration: 1 hours 27 minutes 28 seconds 
Play Now
(Source: youtube.com).

Like to get lastest games everyday!
Related Games:
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 3 4

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 3 4

1,920 views | Feb 24, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 39 40

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 39 40

1,088 views | Feb 28, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 19 20

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 19 20

3,947 views | Feb 27, 2012
game

game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 41 42

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 41 42

3,370 views | Feb 28, 2012
game
game | Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa 2010

Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa 2010

Lưu - Quan - Trương vs Lữ Bố Mã Siêu - Hứa Chữ Mã Siêu - Trương Phi Những trận đánh kinh điển trong Tam quốc diễn nghĩa
1,186 views | Mar 09, 2015
game
game | khổng Minh Đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo

khổng Minh Đoạt 10 vạn mũi tên của Tào Tháo

Trong trận Xích Bích, Khổng Minh đến Giang Đông giúp đỡ đại đô đốc của Đông Ngô là Chu Du chống Tào Tháo. Chu Du từ lâu biết Khổng Minh là "thiên hạ kỳ tài", để người như vậy sống về sau sẽ là họa cho Đông Ngô nên muốn tìm cách hại ông. Đầu tiên Chu Du sai Khổng Minh dẫn quân đi cướp trại Tào Tháo nhưng ông đã khéo léo từ chối. Sau đó, Chu Du sai Khổng Minh trong 10 ngày làm 10 vạn mũi tên nhưng cố tình dặn thợ tên làm chậm nhằm hại Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh hẹn trong 3 ngày sẽ làm xong. Chu Du mừng quá bảo Khổng Minh viết tờ quân lệnh. Khổng Minh bèn đến tìm mưu sĩ Lỗ Túc của Đông Ngô mượn 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải xanh làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều. Lỗ Túc nhận lời, 2 ngày đầu Khổng Minh không làm gì cả. Đến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, Khổng Minh bỗng bí mật cho mời Lỗ Túc lên thuyền uống rượu rồi lại sai người lấy dây chạc dài, buộc hai mươi chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân nhắm bờ phía Bắc thẳng tới. Hôm ấy, sương mù rất nhiều. Đến đầu canh năm, Khổng Minh tiến sát đến thủy trại của Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra rồi đánh trống, hò reo ầm ĩ. Sái Mạo và Trương Doãn thấy sương mù dày đặc sợ có phục binh nên hạ lệnh cho quân sĩ bắn tên ra loạn xạ. Đợi đến gần sáng, Khổng Minh dẫn quân trở về, 20 chiếc thuyền cắm đầy tên của quân Tào, tính ra hơn 10 vạn. Chu Du trông thấy vô cùng kinh hãi, tự thấy tài kém Khổng Minh rất nhiều.
3,223 views | Jul 07, 2012
game

game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 29 30

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 29 30

3,232 views | Feb 28, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 57 58

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 57 58

2,116 views | Feb 29, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 15 16

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 15 16

2,273 views | Feb 26, 2012
game

game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 33 34

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 33 34

1,766 views | Feb 28, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 7 8

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 7 8

1,437 views | Feb 24, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 51 52

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 51 52

3,477 views | Feb 29, 2012
game

game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 25 26

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 25 26

1,014 views | Feb 27, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 37 38

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 37 38

My blog : http:leekimduj213.wordpress.com Nếu bạn muốn xem bộ phim nào trên Youtube.com hãy gửi cho mình link download phim đó (Ưu tiên link Mediafire) tới leekimduj213@gmail.com mình sẽ up chúng lên Youtube
1,685 views | Feb 28, 2012
game
game | Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 31 32

Tam Quoc Dien Nghia 1996 Full Tap 31 32

1,090 views | Feb 28, 2012
game

Categories
Popular Tags

Disclaimer: FetGame.Com is a free flash games and game trailers search engine that indexing and organizing free games on the web. Everyday 1,000+ new flash games, trailers added to this site.


© 2016 - FetGame.Com